2+2 Προγράμματα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ το 2020

Πίσω

Τέσσερα προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ θα τρέξουν μέσα στο 2020. Από αυτά τα δύο αφορούν την επιδότηση πάγιου εξοπλισμού και δύο αφορούν το μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων και την ενδοεταιρική κατάρτιση.

Για την επιδότηση αγοράς πάγιου εξοπλισμού, ανοιχτό για την υποβολή αιτήσεων είναι σήμερα το πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας , ενώ αναμένεται το πρόγραμμα Ανανέωση και Αναβάθμιση Εξοπλισμού ΜΜΕ. 

 

Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ:

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων επιδοτεί μικρές επιχειρήσεις για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού και μηχανημάτων, την προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, την τυποποίηση εξαγώγιμων προϊόντων και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ο προϋπολογισμός κάθε αίτησης θα μπορεί να είναι μεταξύ 20 και 200 χιλ. Ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης είναι 50% και μπορεί να φτάσει το 65% για εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις από τους περισσότερους κλάδους, όπως μεταποιητικές, παροχής υπηρεσιών και εμπορικές.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δείτε εδώ 

 

Αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2020:

Ανανέωση και Αναβάθμιση εξοπλισμού ΜΜΕ 

Το Πρόγραμμα Ανανέωση και αναβάθμιση εξοπλισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα καλύπτει μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων και «επιλέξιμων δαπανών (κτιριακά, εξοπλισμός, ψηφιακή τεχνολογία) και θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την άμεση διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης στην Δράση.


Επιδότηση Ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού εταιρειών με έμφαση στο reskilling και upskilling, με επιλογή από τις ίδιες τις επιχειρήσεις σε τομείς που εκτιμούν ότι θα προσδώσουν  την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Επιδότηση μισθολογικού κόστους

Το πρόγραμμα επιδότησης μισθολογικού κόστους και λειτουργικών δαπανών για νέες εταιρείες έχει ως στόχο την προσέλκυση νέων επενδύσεων, με επιχορήγηση στο μέγιστο ποσοστό του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, προκειμένου να καταστεί η χώρα ελκυστικός προορισμός επενδύσεων.


Πέραν των ανωτέρω προγραμμάτων επιδότησης πανελλαδικής εμβέλειας, μέσα στο 2020 αναμένεται πως θα τρέξουν και τα τα ΠΕΠ Αττικής καθώς και τοπικά προγράμματα CLLD (Leader), ενώ είναι ενεργός και ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016.

 

ΠΕΠ Αττικής

Το Περιφερειακό πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής θα απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις κλάδων εμπορίου, μεταποίησης και τουρισμού για την υποβολή και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής.
Το ποσοστό επιδότησης αναμένεται να είναι 50% με προϋπολογισμό έως 200.000 ευρώ.

 

CLLD LEADER

Μέσα στο 2020 αναμένεται πως θα τρέξουν και τα τοπικά προγράμματα CLLD (Leader), τα οποία θα προκηρύσσονται από κάθε Περιφέρεια.

 

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Επίσης το 2020 συνεχίζεται ο τρίτος κύκλος υποβολής αιτήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, ο οποίος προσφέρει επιπρόσθετες δυνατότητες επιχορήγησης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας.

Πίσω