Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Η IDEA Consulting εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την ανάδειξη και υποστήριξη των κατάλληλων επιχειρηματικών ενεργειών, σε εταιρείες και οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα.

Διαθέτοντας ουσιαστική εμπειρία στους διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους και τεχνογνωσία στη διαχείριση έργων και στην επίλυση προβλημάτων, η IDEA κατευθύνει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της απόδοσης, και την επίτευξη των εταιρικών στόχων των πελατών της.

Οι υπηρεσίες Στρατηγικού & Επιχειρηματικού Σχεδιασμού έχουν ως στόχο την υποστήριξη της επιχείρησης για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής και τη βέλτιστη κατανομή των πόρων για την υλοποίηση των στόχων της.

Υπεύθυνοι Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού:
Νικόλαος Χατζηγεωργίου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ | MBA INSEAD
Δαμιανός Παπαδόπουλος, Οικονομολόγος MSc ALBA | MBA INSEAD cand.

Business Plans

Η δημιουργία και η βελτίωση του επιχειρησιακού πλάνου της εκάστοτε εταιρείας αποτελεί την πρώτη διαδικασία ορισμού και κατανόησης του σκοπού της, καθώς και των μεθόδων με τους οποίους θα καταστεί ανταγωνιστική μέσα στο περιβάλλον της.

Η κατανόηση και η ανάλυση που προσφέρεται μέσα από ένα businessplan, ενημερώνει τις στρατηγικές αποφάσεις των σχετικών εταιρειών, προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες για την κατεύθυνση επιχειρηματικών κινήσεων, όπως τις προοπτικές, το αρχικό, πάγιο και λειτουργικό κόστος, και τη συγκριτική αποτίμηση επενδυτικών ενεργειών.

Αποτελεί βασικό εργαλείο για την άντληση χρηματοδοτήσεων και την προσέλκυση κεφαλαίων, καθώς και για την ενίσχυση και στοιχειοθέτηση των καινοτόμων ή ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών του εκάστοτε προτεινόμενου project ή startup.

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο έχει ως πρωταρχικό στόχο την αποτύπωση της στρατηγικής μιας εταιρείας και των στόχων που έχει θέσει για να την επιτύχει.

Aπευθύνεται στους μετόχους, τα διευθυντικά στελέχη, υποψήφιους επενδυτές, χρηματοδότες και τράπεζες και αποτελεί βασικό εργαλείο για την λήψη επενδυτικών αποφάσεων, είτε στο σύνολο της επιχείρησης είτε σε ένα συγκεκριμένο project.

To Business Plan δίνει απάντηση στα ερωτήματα που θέτει κάθε ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη; ποια είναι η αγορά που εισέρχομαι, ποιο είναι το προϊόν/υπηρεσία, ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο, ποιο είναι το ρίσκο που αναλαμβάνω, ποιο είναι το ύψος της επένδυσης, τι ποσό πρέπει να δεσμεύσω για να υλοποιηθεί, πόσο γρήγορα θα πάρω πίσω τα χρήματά μου, τι απόδοση θα έχω στο κεφάλαιό μου είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα στα οποία απαντά το επιχειρηματικό σχέδιο.

Τα στελέχη της Idea Consulting αναλαμβάνοντας την εκπόνηση ενός business plan μπαίνουν στη θέση κάθε εμπλεκόμενου και θέτουν προκαταβολικά τα ερωτήματα στα οποία περιμένει απάντηση κάθε μέτοχος ή υποψήφιος επενδυτής.

Στα πλαίσια αυτά αντλούνται στοιχεία από την επιχείρηση και το ανταγωνιστικό της περιβάλλον, αναλύονται οι τάσεις της αγοράς και χαράσσεται η επιχειρηματική στρατηγική και οι στόχοι της εταιρείας, συνθέτοντας τα δεδομένα με την επιχειρηματική πείρα ετών, για την επίτευξη του ιδανικού αποτελέσματος.

Marketing plans

Η μελέτη και η επιλογή των κατάλληλων αγορών-στόχων, ο προσδιορισμός του totaladdressablemarket (TAM), του κόστου κτίσης και του lifetimevalue (LTV) του πελάτη, καθώς και η κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πελάτη-στόχου και της εκάστοτε αγοράς, αποτελεί νευραλγικής σημασίας εργαλείο ανάπτυξης και ενημέρωσης της εταιρικής στρατηγικής προώθησης για την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Η κατανόηση των αγορών με βάση συγκεκριμένα μοντέλα ανάλυσης, και η χρήση των bestpracticesπου μπορούν να εφαρμοστούν από την εκάστοτε εταιρεία, στις σχετικές με αυτήν αγορές, προσφέρει σημαντικές πληροφορίες και εργαλεία για την βελτίωση των μεθόδων εισχώρησης σε αυτές, και των τρόπων προσέλκυσης πελατών, καθώς και για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Παράλληλα η κατανόηση των χαρακτηριστικών και των προτιμήσεων των πελατών στόχων, προσφέρει κατεύθυνση για την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων και τη δημιουργία μίας αναλυτικής στρατηγικής προώθησης η οποία θα χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μέσα παραδοσιακού marketing (τιμή, προϊόν, συσκευασία, διάθεση, τρόποι πληρωμής) & digitalmarketing (SEO, GoogleAds, FacebookAds).

Benchmarking

Η μέτρηση της εταιρικής απόδοσης με άρτια μοντέλα ανάλυσης του εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, προσφέρει κρίσιμες και άμεσα αξιοποιήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της.

Η ενημέρωση του στρατηγικού σχεδιασμού με τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης, παρέχει σαφή αντίληψη/κατανόηση των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει η εταιρεία, καθώς και κατεύθυνση για τις μεθόδους αντιμετώπισής τους.

Ενδεικτικά εργαλεία:

  Μεθοδολογία Balanced Scorecard

  ΑξιολόγησηKey Performance Indicators (KPIs)

  Χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες απόδοσης

  Έντυπα αξιολόγησης

  Ανάπτυξη και υποστήριξη αντίστοιχων λογισμικών

  Σύνδεση με το Στρατηγικό Σχεδιασμό και τα σχέδια δράσης

Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας

Η IDEA Consulting διαθέτει εκτενή εμπειρία στις οικονομοτεχνικές μελέτες αξιολόγησης και βελτίωσης επενδυτικών πλάνων.

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών πλάνων νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες στοχεύουν σε νέες αγορές ή και νέους κλάδους δραστηριότητας, κρίνεται σκόπιμη για τη διασφάλιση των εταιρικών πόρων και την βέλτιστη αξιοποίησή τους.

Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

Μέσα στα τελευταία 15 έτη μας έχουν εμπιστευτεί περισσότερες από 400 επιχειρήσεις όλων των δραστηριοτήτων και μεγέθους (μικρομεσαίες παραγωγικές επιχειρήσεις, εισηγμένες, δημόσιοι φορείς) για την επιτυχή ολοκλήρωση πλέον των 600 επενδυτικών έργων.

Αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης έργων, σχεδιάζουμε άρτιες διαδικασίες για την ολοκλήρωση των έργων μέσα στα απαιτούμενα χρονικά και οικονομικά περιθώρια, και διασφαλίζουμε την επιτυχή άντληση χρηματοδοτικών κεφαλαίων για την υποστήριξη των έργων αυτών.

Φόρμα Επικοινωνίας

Αφήστε μας τα στοιχεία σας, κι ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της IDEA Consulting θα επικοινωνήσει μαζί σας.