2+4 Νέα Προγράμματα επιδοτήσεων ΕΣΠΑ μέσα στο 2019

Πίσω

Έξι προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ θα τρέξουν την διετία 2019-2020. Από αυτά τα δύο είναι ανοιχτά για την υποβολή αιτήσεων και άλλα τέσσερα αναμένεται να ανοίξουν σταδιακά μέσα στο 2020.

Συγκεκριμένα ανοιχτά είναι σήμερα τα προγράμματα επιδότησης Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός. Παράλληλα αναμένεται να προκηρυχθούν τα προγράμματα (i) Ανανέωση και Αναβάθμιση εξοπλισμού ΜΜΕ, (ii) Επιδότηση Ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, (iii) Επιδότηση μισθολογικού κόστους και (iv) ΠΕΠ Αττικής.

 

Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ:

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων επιδοτεί μικρές επιχειρήσεις για την αγορά καινούργιου εξοπλισμού και μηχανημάτων, την προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, την τυποποίηση εξαγώγιμων προϊόντων και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ο προϋπολογισμός κάθε αίτησης θα μπορεί να είναι μεταξύ 20 και 200 χιλ. Ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης είναι 50% και μπορεί να φτάσει το 65% για εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις από τους περισσότερους κλάδους, όπως μεταποιητικές, παροχής υπηρεσιών και εμπορικές.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δείτε εδώ 

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Το πρόγραμμα επιδότησης Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός απευθύνεται σε μεσαίες επιχειρήσεις για την αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, την τυποποίηση προϊόντων και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ως μεσαίες λογίζονται οι επιχειρήσεις με 50-250 υπαλλήλους ή με κύκλο εργασιών και ενεργητικό από 10 έως 50 εκ. Ευρώ. Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 31/01/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Ποιοτικό Εκσυγχρονισμό δείτε εδώ
 

Αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2020:

Ανανέωση και Αναβάθμιση εξοπλισμού ΜΜΕ 

Το Πρόγραμμα Ανανέωση και αναβάθμιση εξοπλισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα καλύπτει μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων και «επιλέξιμων δαπανών (κτιριακά, εξοπλισμός, ψηφιακή τεχνολογία) και θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την άμεση διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης στην Δράση.


Επιδότηση Ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού εταιρειών με έμφαση στο reskilling και upskilling, με επιλογή από τις ίδιες τις επιχειρήσεις σε τομείς που εκτιμούν ότι θα προσδώσουν  την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Επιδότηση μισθολογικού κόστους

Το πρόγραμμα επιδότησης μισθολογικού κόστους και λειτουργικών δαπανών για νέες εταιρείες έχει ως στόχο την προσέλκυση νέων επενδύσεων, με επιχορήγηση στο μέγιστο ποσοστό του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, προκειμένου να καταστεί η χώρα ελκυστικός προορισμός επενδύσεων.
 

ΠΕΠ Αττικής

Το Περιφερειακό πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής θα απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις κλάδων εμπορίου, μεταποίησης και τουρισμού για την υποβολή και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής.
Το ποσοστό επιδότησης αναμένεται να είναι 50% με προϋπολογισμό έως 200.000 ευρώ.

 

Πέραν των ανωτέρω προγραμμάτων επιδότησης, μέσα στο 2020 αναμένεται πως θα τρέξουν και τα τοπικά προγράμματα Leader, τα οποία θα προκηρύσσονται από κάθε Περιφέρεια. Επίσης το 2020 συνεχίζεται ο τρίτος κύκλος υποβολής αιτήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, ο οποίος προσφέρει επιπρόσθετες δυνατότητες επιχορήγησης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Πίσω