Προγράμματα

Φίλτρα Αναζήτησης
Ανοιχτό πρόγραμμα
ΕΣΠΑ

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Το πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" παραμένει ανοιχτό και το 2020. Απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις και αφορά στον εκσυγχρονισμό τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Επιδότηση
50% - 65%
Επένδυση
20.000€ - 200.000€
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δαπάνες
- Αγορά πάσης φύσεως εξοπλισμού και μηχανημάτων
- Προμήθεια λογισμικού για την λειτουργία της επιχείρησης
- Προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
- Συστήματα ποιότητας & τυποποίηση προϊόντων
- Επιδότηση μισθοδοσίας νέου προσωπικού
Μεταφορικά μέσα
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Δαπάνες Προβολής & Προώθησης
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη
Μέγεθος Επιχείρησης
Μικρή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αναμενόμενο Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ

Ενισχύω - Επιβραβεύω

Το πρόγραμμα επιδότησης "Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις" έρχεται να επιβραβεύσει τις επιχειρήσεις που μέσα στην κρίση διατήρησαν ή και αύξησαν τις θέσεις εργασίας.
Το πρόγραμμα έχει δύο σκέλη:
Στο πρώτο σκέλος δίνεται ποσό 1.000 Ευρώ για κάθε θέση πλήρους απασχόλησης (1 ΕΜΕ) που διατηρήθηκε το τελευταίο έτος, με μέγιστο ποσό 10.000 Ευρώ. Άρα μια επιχείρηση με 5 θέσεις πλήρους απασχόλησης (5 ΕΜΕ) θα λάβει 5.000 €. Μια επιχείρηση με 12 θέσεις πλήρους απασχόλησης (12 ΕΜΕ) θα λάβει 10.000 €
Στο δεύτερο σκέλος, η επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην δημιουργία μιας νέας θέσης εργασίας επιδοτούμενης κατά 50% και μέχρι του ποσού των 15.000€ και παράλληλα να κάνει δαπάνες κατάρτισης του προσωπικού
Επιδότηση
50%
Επένδυση
15.000-35.000€
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δαπάνες
Μισθολογικό κόστος
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη
Μέγεθος Επιχείρησης
Μικρή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Δράση 4.2.2 Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Το Μέτρο 4.2.2 «Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη Αγροτικών Προϊόντων» απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και Οργανώσεις παραγωγών με τελικό προϊόν μη γεωργικό, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας, την ενσωμάτωση καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών και την αύξηση της απασχόλησης.
Επιδότηση
40% - 50%
Επένδυση
€600.000 - €3.000.000
Δικαιούχοι
Αγροτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Αγροτικός Τομέας
Δαπάνες
Αγορά εδαφικής έκτασης
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος
Αγορά/Μίσθωση επαγγελματικών μεταφορικών μέσων
Προμήθεια Λογισμικού
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Δράση 4.2.1 Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Το Μέτρο 4.2.1 «Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη Αγροτικών Προϊόντων» απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και Οργανώσεις παραγωγών με τελικό προϊόν γεωργικό, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας, την ενσωμάτωση καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών και την αύξηση της απασχόλησης.
Επιδότηση
40% - 75%
Επένδυση
€600.000 - €3.000.000
Δικαιούχοι
Αγροτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Αγροτικός Τομέας
Δαπάνες
Αγορά εδαφικής έκτασης
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος
Αγορά/Μίσθωση επαγγελματικών μεταφορικών μέσων
Προμήθεια Λογισμικού
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

ΜΕΤΡΟ 4.2 Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Το Μέτρο 4.2 «Μεταποίηση, Εμπορία και Ανάπτυξη Αγροτικών Προϊόντων» απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και Οργανώσεις παραγωγών με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας, την ενσωμάτωση καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών και την αύξηση της απασχόλησης.
Επιδότηση
40% - 75%
Επένδυση
€600.000 - €3.000.000
Δικαιούχοι
Αγροτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Αγροτικός Τομέας
Δαπάνες
Αγορά εδαφικής έκτασης
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος
Αγορά/Μίσθωση επαγγελματικών μεταφορικών μέσων
Προμήθεια Λογισμικού
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα
Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2016 (ΦΕΚ Α 117).
Επιδότηση
40-55%
Επένδυση
> €100.000
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δαπάνες
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Προμήθεια Λογισμικού
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση επιδοτεί μικρές επιχειρήσεις για την αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Επιδότηση
50%
Επένδυση
€10.000 - €150.000
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Εστίαση
Δαπάνες
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Δαπάνες Προβολής & Προώθησης
Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών
Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη
Μέγεθος Επιχείρησης
Μικρή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αναμενόμενο Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Το Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας” απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν έργα αξιοποίησης υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων.
Επιδότηση
35% - 70%
Επένδυση
€250.000 - €2.500.000
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Περιβάλλον
Δαπάνες
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Προμήθεια Λογισμικού
Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Αγορά/Μίσθωση επαγγελματικών μεταφορικών μέσων
Δαπάνες Προβολής & Προώθησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ Β' Κύκλος

Η δράση αφορά στην ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Επιδότηση
100%
Επένδυση
€5.000 - €50.000
Δικαιούχοι
Ιδιώτες
Ιδιωτικός Τομέας
Δαπάνες
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Προμήθεια Λογισμικού
Λειτουργικές δαπάνες
Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Μέγεθος Επιχείρησης
Πολύ μικρή
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αναμενόμενο Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ

Πρόγραμμα Αναβάθμιση Μικρών Επιχειρήσεων Β' Κύκλος

Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Β’ Κύκλος» απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις στους 8 τομείς προτεραιότητας, και αφορά στην επιδότηση για τον εκσυγχρονισμό τους, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.
Επιδότηση
60%
Επένδυση
€15.000 - €350.000
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ