Πίσω
Αναμενόμενο Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ

Ενισχύω - Επιβραβεύω

Το πρόγραμμα επιδότησης "Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις" έρχεται να επιβραβεύσει τις επιχειρήσεις που μέσα στην κρίση διατήρησαν ή και αύξησαν τις θέσεις εργασίας.
Το πρόγραμμα έχει δύο σκέλη:
Στο πρώτο σκέλος δίνεται ποσό 1.000 Ευρώ για κάθε θέση πλήρους απασχόλησης (1 ΕΜΕ) που διατηρήθηκε το τελευταίο έτος, με μέγιστο ποσό 10.000 Ευρώ. Άρα μια επιχείρηση με 5 θέσεις πλήρους απασχόλησης (5 ΕΜΕ) θα λάβει 5.000 €. Μια επιχείρηση με 12 θέσεις πλήρους απασχόλησης (12 ΕΜΕ) θα λάβει 10.000 €
Στο δεύτερο σκέλος, η επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην δημιουργία μιας νέας θέσης εργασίας επιδοτούμενης κατά 50% και μέχρι του ποσού των 15.000€ και παράλληλα να κάνει δαπάνες κατάρτισης του προσωπικού
Επιδότηση
50%
Επένδυση
15.000-35.000€
Διάρκεια
24μήνες
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δαπάνες
Μισθολογικό κόστος
Τύπος Επιχείρησης
Υφιστάμενη
Μέγεθος Επιχείρησης
Μικρή

Επιδοτούμενες δαπάνες

- Υφιστάμενο προσωπικό (1.000 ανά υπάλληλο και μέχρι 10.000€) - Νέο προσωπικό (μέχρι 15.00 € ανά νέα θέση εργασίας) - Εκπαίδευση προσωπικού (μέχρι το 20%του συνολικού προϋπολογισμού) - Κατοχύρωση πατέντας (μέχρι 4.500€) - Πιστοποίηση και τυποποίηση προϊόντων και υπηρεσιών - Ανανέωση υφιστάμενων πιστοποιητικών (π.χ. ISO) - Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (μέχρι 1.00 Ευρώ)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η επιχείρηση απασχολεί λιγότερους από 50 υπαλλήλους (σε ΕΜΕ) και έχει κύκλο εργασιών μικρότερο από 10 εκ. ευρώ

Έχει δύο πλήρεις χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

- Ανήκει σε έναν  από τους τομείς:

i.   Κατασκευές.
ii.   Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων
iii.  Ενέργεια -Εφοδιαστική Αλυσίδα
iv.  Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
v.   Περιβάλλον
vi.  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
vii.  Υγεία
viii. Υλικά
 

- Έχει δύο τουλάχιστον θέσεις πλήρους απασχόλησης (εκπεφρασμένες σε ΕΜΕ - π.χ. μια επιχείρηση που είχε τέσσερις εργαζομένους τετράωρης απασχόλησης όλο τον χρόνο είχε 2 ΕΜΕ)

- Έχει διατηρήσει η αυξήσει την απασχόληση το τελευταίο τρίμηνο  πριν την υποβολή της αίτησης σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο ένα χρόνο πριν 

- Είναι ενήμερη ασφαλιστικά και φορολογικά  

- Δεν έχει εγκριθεί και δεν υλοποιεί προγράμματα του ΟΑΕΔ σχετικά με επιδότηση νέων θέσεων εργασίας την τελευταία τριετία.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

Επιπλέον, θα πρέπει να ικανοποιείται μια εκ των κάτωθι προϋποθέσεων:

 a. Θετικό EBITDA σε μια από τις δύο τελευταίες χρήσεις  

b. Εξαγωγές προϊόντων σε ποσοστό άνω του  2% του τζίρου 

c. Κατοχύρωση πατέντας  την τελευταία διετία 

Συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πρόγραμμα "Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις" ανέρχεται σε 200 εκ. Ευρώ.

Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω