Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ το 2020

Πίσω

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τρία νέα προγράμματα, τα οποία θα κληθούν να σηκώσουν το βάρος της επανόδου στην ανάπτυξη μετά την πανδημία.

Τα τρία προγράμματα επιδότησης αφορούν:

- Ανανέωση και αναβάθμιση εξοπλισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα καλύπτει μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων και επιλέξιμων δαπανών (κτιριακά, εξοπλισμός, ψηφιακή τεχνολογία) και θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την άμεση διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης.

- Επιδότηση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Πρόγραμμα για την εκπαίδευση του προσωπικού εταιρειών με έμφαση στο reskilling και upskilling, με επιλογή από τις ίδιες τις επιχειρήσεις σε τομείς που εκτιμούν ότι θα προσδώσουν την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

- Επιδότηση του μισθολογικού κόστους και λειτουργικών δαπανών για νέες εταιρείες για την προσέλκυση επενδύσεων, με επιχορήγηση στο μέγιστο ποσοστό του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.

Πίσω