Αναπτυξιακός Νόμος 4399 2019-2020

Πίσω

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 τέθηκε σε εφαρμογή το 2016. Ήδη σήμερα έχουν τρέξει με επιτυχία τρεις κύκλοι και ήδη είναι ανοιχτός ο τέταρτος κύκλος.

 

Σημαντική διαφορά του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 σε σχέση με τους προηγούμενους Αναπτυξιακούς Νόμους 3299/2004 και 3908/2011 είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δίνεται φοροαπαλλαγή αντί για κλασσική επιδότηση σε χρήμα. Επίσης, σημαντική διαφοροποίηση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι ο επιμερισμός του σε οκτώ υποκαθεστώτα, τα πιο δημοφιλή εκ των οποίων είναι η Γενική Επιχειρηματικότητα, οι Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ, η Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και οι Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

 

Ο Δ΄ κύκλος του Καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας είναι ενεργός και εκτιμάται ότι θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι το τέλος του 2020. Στους πρώτους τρεις κύκλους είχε σημαντικό ενδιαφέρον και απήχηση από επενδυτές και ιδιαίτερα από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μεταποιητικές επιχειρήσεις και εταιρείες του κλάδου αγροδιατροφής.

 

Βασικό χαρακτηριστικό της Γενικής Επιχειρηματικότητας είναι ότι καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις: υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση, μικρές, μεσαίες και μεγάλες και επιδοτεί ένα ευρύ φάσμα δαπανών όπως κτηριακές εργασίες, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, λογισμικό, μεταφορικά μέσα, ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός.

 

Η Γενική Επιχειρηματικότητα δίνει κυρίως φοροαπαλλαγή και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις επιδότηση. Στις ειδικές αυτές περιπτώσεις (που απαριθμώνται στο άρθρο 12 του ΑΝ 4399) η επιδότηση είναι σε ποσοστό 70% του ανώτατου ποσοστού ενίσχυσης για την κάθε Περιφέρεια.

 

Στον νέο τέταρτο κύκλο της Γενικής Επιχειρηματικότητας ο χρόνος αξιοποίησης της φοροαπαλλαγής ξεκινά από 3 έτη. Έτσι μια επιχείρηση που εντάσσεται στο Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας με προϋπολογισμό 1 εκ. Ευρώ και έχει ποσοστό ενίσχυσης 45% στην περιφέρεια της, μπορεί να κρατήσει τα χρήματα αυτά από την φορολογία εισοδήματος (24%) σε 3 χρόνια, ήτοι 150.000 Ευρώ τον χρόνο. Ο μέγιστος χρόνος αποσβέσεως της φοροαπαλλαγής είναι στα 15 χρόνια. Επίσης, δίνεται πλέον η δυνατότητα να γίνει η πρώτη πιστοποίηση όταν υλοποιηθεί το 25% της επένδυσης - από 50% όπου ήταν μέχρι σήμερα, που σημαίνει ότι οι φοροαπαλλαγές μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα.

 

Η βαθμολόγηση στη Γενική Επιχειρηματικότητα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 είναι συγκριτική. Για την ένταξη στο καθεστώς απαιτείται η υποβολή μιας πλήρους αίτησης και οικονομοτεχνικής μελέτης και η συγκέντρωση τουλάχιστον 3 από σύνολο 20 βαθμών.

 

Η Γενική Επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και εταιρείες με ισχυρή κερδοφορία, οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το ευεργέτημα της φορολογικής απαλλαγής.

 

 

Το καθεστώς Νέες Ανεξάρτητες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έτρεξε σε δύο κύκλους. Οι Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ (ΝΑΜΜΕ) επιδοτούν αποκλειστικά νέες (έως 7 ετών) και υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι μέτοχοι των οποίων δεν συμμετέχουν σε άλλες ομοειδείς εταιρείες (εξαιρείται η ύπαρξη μικρής ατομικής επιχείρησης). Το καθεστώς αυτό δίνει την δυνατότητα φοροαπαλλαγής αλλά και επιδότησης, η οποία είναι σε ποσοστό 70% των ανώτατων ενισχύσεων της Περιφέρειας όπου υποβάλλεται η αίτηση. Για παράδειγμα, ένα νέο ξενοδοχείο στις Κυκλάδες στις Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ επιδοτείται με φοροαπαλλαγές στο 40% του προϋπολογισμού ή σε χρήμα με ποσοστό 70% του 40%, δηλαδή λαμβάνει επιδότηση σε χρήμα σε ποσοστό 28% του συνολικού Π/Υ της επένδυσης. Παράλληλα, σε αυτό το καθεστώς εάν η επιχείρηση πληροί μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 12, τότε το ποσοστό επιδότησης σε χρήμα αγγίζει το 100% του ανώτατου ποσοστού ενισχύσεων, που σημαίνει επιδότηση 40% σε χρήμα για τις Κυκλάδες.

 

Επί παραδείγματι, ξενοδοχεία σε μικρά νησιά και παραμεθόριες ή ορεινές περιοχές, όπως αυτές καταγράφονται στον χάρτη ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16, επιδοτούνται σε ποσοστό έως και 55% σε χρήμα επί του συνολικού προϋπολογισμού στις Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ.

 

Και στις Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ, μετά τις βελτιώσεις που έγιναν το 2018 στον Αναπτυξιακό Νόμο, δίνεται η δυνατότητα πρώτης πιστοποίησης στο 25% του προϋπολογισμού για την ταχύτατη λήψη χρημάτων από την επιδότηση.

 

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο Καθεστώτων - Γενική Επιχειρηματικότητα και Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ - είναι ότι οι Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ απευθύνονται σε νέες (έως 7 ετών) και υπό σύσταση επιχειρήσεις, οι μέτοχοι των οποίων δεν συμμετέχουν σε άλλες ομοειδής εταιρείες και δίνουν ως επί τω πλείστον επιδότηση (στο 70% ή 100% του ανώτατου ποσοστού επιδότησης της Περιφέρειας).

 

Κοινά στοιχεία και στα δυο καθεστώτα είναι ότι επιδοτείται ένα ευρύ φάσμα δαπανών και ότι ουσιαστικά σε αυτά εντάσσεται ο τουρισμός (ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, μαρίνες, κα) που παρουσιάζει δυναμική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

 

 

Η Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (ΕΠΜΜΕ) είναι ένα νέο Καθεστώς του Α.Ν. 4399/16 το οποίο έτρεξε σε το 2019 και και ο Β΄ κύκλος του είναι ανοιχτός για το 2020. Έχει πολλές ομοιότητες με τις Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ, η κυριότερη από τις οποίες είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις που κάνουν αίτηση μπορούν να λάβουν το 70% των ανώτατων ενισχύσεων της Περιφέρειας σε επιδότηση σε χρήμα και εφόσον πληρούν μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 12, τότε μπορούν να λάβουν το 100% του ανώτατου ποσοστού επιδότησης της Περιφέρειας σε χρήμα.

Καθώς στην Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων αίρονται δύο σημαντικά εμπόδια που υπήρχαν στις Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ, το Καθεστώς αυτό γνώρισε πολύ μεγάλη απήχηση, με τις αιτήσεις στο πρώτο κύκλο του και αναμένεται να ξανατρέξει  μέχρι τον Ιούνιο του 2020.

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο Καθεστώτων - Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων και Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ - είναι ότι  είναι πιο εύκολο για μια επιχείρηση να πληροί τις προϋποθέσεις για να μπορεί να κάνει αίτηση στην Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, καθώς πρακτικά απαιτείται να απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό και να έχει κύκλο εργασιών ή ενεργητικό λιγότερο από 10 εκ. Ευρώ.

Κοινά στοιχεία και στα δυο καθεστώτα είναι ότι επιδοτείται ένα ευρύ φάσμα δαπανών και ότι ουσιαστικά μια επιχείρηση που πληροί μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 μπορεί να λάβει το ανώτατο ποσοστό επιδότησης της Περιφέρειας της σε χρήμα και όχι σε φοροαπαλλαγή.

 

Καθώς από τα τρία αυτά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 αναμένεται να ξανατρέξουν το 2020 η Γενική Επιχειρηματικότητα και η Επιχειρηματικότητα Πολύ μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (ΕΠΜΜΕ), όποια επιχείρηση έχει περισσότερα από 50 άτομα προσωπικό (μαζί με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) ή κύκλο εργασιών και ενεργητικό άνω των 10 εκ. Ευρώ θα μπορεί να κάνει αίτηση μόνο στην Γενική Επιχειρηματικότητα και όποια επιχείρηση έχει λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό και κύκλο εργασιών & ενεργητικό κάτω των 10 εκ. Ευρώ θα μπορεί να κάνει αίτηση στην Επιχειρηματικότητα Πολύ μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.

 

 

Το Καθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 είναι ανοιχτό και εκτιμάται πως θα είναι διαθέσιμο καθόλη την διάρκεια του 2020.

 

Η καινοτομία στις Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού είναι ότι έχουν την λογική first come - first served. Όποια επιχείρηση δηλαδή πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Αναπτυξιακού Νόμου και καταθέσει πλήρη φάκελο, ελέγχεται και εγκρίνεται αυτόματα, χωρίς να μπαίνει σε διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης σε πίνακα συγκριτικής βαθμολογίας με άλλες επιχειρήσεις. Άρα, επιχείρηση η οποία καλύπτει τις προϋποθέσεις συμμετοχής και καταρτίζει – σε συνεργασία με ένα εξειδικευμένο γραφείο συμβούλων επιχειρήσεων έναν πλήρη φάκελο, εξασφαλίζει την έγκριση της στις Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού του ΑΝ 4399/2016.

 

Σε σχέση με τα άλλα τρία καθεστώτα, οι Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού επιδοτούν μόνο την αγορά σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισμού, ειδικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων και δεν επιδοτούν κτηριακές εργασίες.

 

Επίσης, το καθεστώς Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού δίνει αποκλειστικά φορολογική απαλλαγή, χωρίς εξαιρέσεις (άρθρο 12) όπως έχει η Γενική Επιχειρηματικότητα, οι ΝΑΜΜΕ και η ΕΠΜΜΕ.

 

Οι Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με ανάγκες σε παραγωγικό εξοπλισμό, οι οποίες έχουν ισχυρή κερδοφορία και θέλουν να αυξήσουν την παραγωγική τους δυναμικότητα.

 

 

Στον Αναπτυξιακό Νόμο εντάσσονται επιχειρήσεις που προτίθενται να:

1. Να δημιουργήσουν μια νέα μονάδα

2. Να επεκτείνουν την δυναμικότητα της υφιστάμενης μονάδας

3. Να προβούν σε θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. ανακαίνιση ξενοδοχείου)

4. Να αλλάξουν το προϊοντικό μείγμα σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί (π.χ. θερμοκήπιο που αλλάζει την παραγωγή από ντομάτες σε φράουλες)

 

 

Τι είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος;

 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι το σημαντικότερο εργαλείο ανάπτυξης και προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων της χώρας. Υπάγεται στον έλεγχο του Υπουργείου Ανάπτυξης και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο ισχύων Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 είναι σε εξέλιξη και χωρίζεται σε οκτώ υποκατηγορίες - Καθεστώτα, εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι τα εξής:

 

1) Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας

 

Η Γενική Επιχειρηματικότητα απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων που μπορούν να αξιοποιήσουν τον Αναπτυξιακό Νόμο. Επιδοτεί όλες της κατηγορίες δαπανών, όπως κτηριακές εγκαταστάσεις, ειδικές/ τεχνικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, λοιπό εξοπλισμό και μελέτη- αμοιβή συμβούλων. Η γενική επιχειρηματικότητα δίνει κυρίως φορολογική απαλλαγή και επιδοτεί σε χρήμα μόνο λίγες και συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου η αίτηση πληρεί μια από τις ειδικές κατηγορίες του Άρθρου 12 ου Ν. 4399/2016. Για περισσότερες πληροφορίες για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας δείτε εδώ

 

2) Καθεστώς Νέων Ανεξάρτητων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΝΑΜΜΕ)

 

Οι Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ απευθύνονται σε νέες και υπό σύσταση, ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Ως νέες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που κατά την υποβολή της αίτησης του Αναπτυξιακού Νόμου δεν έχουν κλείσει επτά έτη λειτουργίας. Ανεξάρτητες θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν συνδέονται μέσω των μετόχων τους με άλλες ομοειδής εταιρείες. Κατ΄ εξαίρεση μέτοχος που έχει ομοειδή ατομική επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει αίτηση στις Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ. Οι Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ επιδοτεί όλες τις κατηγορίες δαπανών (κτηριακές εγκαταστάσεις, ειδικές/ τεχνικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, λοιπό εξοπλισμό και μελέτη- αμοιβή συμβούλων). Οι Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ δίνουν φοροαπαλλαγή στο 100% του μέγιστου ύψους/ ποσοστού ενίσχυσης κάθε περιφέρειας και επιδοτεί σε χρήμα στο 70% του μέγιστου ύψους/ ποσοστού ενίσχυσης κάθε περιφέρειας.

 

Π.χ. Η δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας στην Σαντορίνη μπορεί να λάβει φοροαπαλλαγή 40% (100% * 40% για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) ή επιδότηση σε χρήμα 28% (70%*40%). Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν αυτή ορίζονται από το Άρθρο 12 του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 το καθεστώς ΝΑΜΜΕ δίνει ποσοστό επιδότησης σε χρήμα στο 100% του μέγιστου ποσοστού ενίσχυσης της κάθε Περιφέρειας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων δείτε εδώ

 

 

 

3) Καθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 

Το καθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις. Επιδοτεί την αγορά σύγχρονου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού και μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων (όπως υποσταθμός, γερανογέφυρες, πλάστιγγες, αντλίες, ταινιόδρομοι, πυρανίχνευση, κλιματιστικές μονάδες) και μεταφορικά μέσα.

 

Ο Μηχανολογικός Εξοπλισμός του 4399 δίνει μόνο φορολογική απαλλαγή. Το καθεστώς του Μηχανολογικού Εξοπλισμού έχει το πλεονέκτημα ότι η επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση δεν υπόκειται σε βαθμολογική συγκριτική κατάταξη με άλλες επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα για να καθοριστεί ποιος θα ενταχθεί και ποιος όχι στον Αναπτυξιακό Νόμο. Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις που κάνουν αίτηση στον Μηχανολογικό Εξοπλισμό, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου 4399 εντάσσονται αυτόματα και μέχρι εξαντλήσεων των διαθέσιμων κονδυλίων.

 

Ως εκ τούτου οι Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού στοχεύουν κυρίως σε εδραιωμένες αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με ισχυρή κερδοφορία, οι οποίες βλέπουν ως πλεονέκτημα την ταχεία ένταξη και την επιδότηση με την μορφή της φοροαπαλλαγής - παρακράτησης των αποδιδόμενων φόρων εισοδήματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το καθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού δείτε εδώ

 

 

4) Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

 

Ένα από τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 αφορά και στην ενίσχυση μεγάλων επενδύσεων, προϋπολογισμού άνω των 20 εκ. Ευρώ.

 

Στόχος του Καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος μεγέθους» είναι η διευκόλυνση υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα, με την αξιοποίηση του fast track και επενδυτικών κινήτρων με την μορφή φοροαπαλλαγών.

 

 

5) Καθεστώς Συνέργειες και Δικτυώσεις

 

Ένα νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου είναι το καθεστώς Συνέργειες και Δικτυώσεις, το οποίο επιδοτεί είτε υφιστάμενα και νέα συνεργατικά σχημάτων επιχειρήσεων(clusters). Τα clusters, στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν και πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα, έχουν ως κύριο στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της δικτύωσης των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των νεοφυών – startup.

 

Οι επενδύσεις των clusters μπορούν να αφορούν σε κτηριακές δαπάνες, προμήθεια εξοπλισμού και αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικοί και ως σκοπό έχουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.

 

 

Τα πλεονεκτήματα του Αναπτυξιακού Νόμου έναντι του ΕΣΠΑ είναι τα εξής: Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ μπορούν να καλύψουν μια επενδυτική ανάγκη μιας επιχείρησης για προϋπολογισμό από 150.000 Ευρώ έως μέγιστο τις 300.000 Ευρώ. Έτσι, μια επιχείρηση που θέλει να προβεί σε μεγαλύτερη επένδυση θα στραφεί στον Αναπτυξιακό Νόμο. Επίσης, τα περισσότερα προγράμματα ΕΣΠΑ υπάγονται στον κανονικό de minimis. Έτσι ακόμα και αν μια επιχείρηση μπορεί να “σπάσει” το επενδυτικό - αναπτυξιακό της πλάνο σε μικρότερα κομμάτια, ο μέγιστος προϋπολογισμός που μπορεί αξιοποιήσει σε μια δεδομένη τριετία δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 400.000 Ευρώ (με ποσοστό επιδότησης 50%). Εν αντίθεση, ο Αναπτυξιακός Νόμος υπάγεται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό στον οποίον η μέγιστη ληφθησόμενη επιχορήγηση ανά αίτηση μπορεί να φτάσει έως και τα 5 εκατομμύρια Ευρώ.

 

Επιπρόσθετα, το ΕΣΠΑ δεν έχει μέχρι σήμερα σταθερό προγραμματισμό του πότε θα βγει κάθε πρόγραμμα. Έτσι, μια επιχείρηση που θέλει να προβεί σε μια επένδυση 150-200 χιλ. Ευρώ με ΕΣΠΑ, ενδέχεται να μην μπορεί να το κάνει δεν είναι διαθέσιμο ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ και δεν είναι γνωστό πότε θα προκηρυχθεί. Αντίθετα, ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16, ο οποίος το 2019 βρίσκεται στον τρίτο κύκλο λειτουργίας είναι ανοικτός το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου και μια επιχείρηση μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό της και να υποβάλλει αίτηση σε ένα από τα Καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου.

 

Κρίσιμο ζητούμενο για τον Αναπτυξιακό Νόμο είναι η αξιοπιστία στην πιστοποίηση και πληρωμή των επενδυτικών έργων, οι οποίες σήμερα χρονίζουν σημαντικά. Εν αντιθέσει, στο ΕΣΠΑ έχει διασφαλιστεί και η ταχεία πιστοποίηση και αποπληρωμή, η οποία δεν ξεπερνά συνήθως του τρεις – τέσσερις μήνες.

 

Εν κατακλείδι, ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 αποτελεί σημαντικό επενδυτικό εργαλείο ενίσχυσης ώριμων επενδυτικών σχεδίων για δυναμικές, αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες πλαισιωμένες από μια άρτια ομάδα συνεργατών - συμβούλων μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχημένη πορεία της επενδυτικής στρατηγικής τους

Πίσω