Σημαντική τροποποίηση στο Πρόγραμμα “Αναβάθμιση ΜΜΕ”

Πίσω
Με την από 21/9/2018, δέκατη κατά σειρά, τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” διευθετούνται σημαντικές εκκρεμότητες του προγράμματος, οι οποίες το προσαρμόζουν στις παρούσες συνθήκες των περισσότερων επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτό. Συγκεκριμένα, απαλείφεται ο όρος περί διατήρησης του προσωπικού του 2015 από τις ενταγμένες επιχειρήσεις για όλη την διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και αντικαθίσταται με την υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού του 2015 για τον τελευταίο χρόνο υλοποίησης της επένδυσης. Αυτό σημαίνει ότι όταν μια επιχείρηση ενταχθεί στο πρόγραμμα, έχει τουλάχιστον 12 από τους συνολικά 24 μήνες διάρκειας του προγράμματος για να επαναφέρει σταδιακά την απασχόληση στα επίπεδα του 2015 και ενδεχομένως και να την αυξήσει. Επίσης, παρότι η ανωτέρω προϋπόθεση καθίσταται πλέον εφικτή για τον μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, η επιχείρηση δεν απεντάσσεται αυτόματα από το πρόγραμμα, αλλά αντ΄αυτού της παρακρατείται από την επιδότηση ποσό 10 χιλ. Ευρώ ανά μονάδα εργασίας που υπολείπεται σε σχέση με το 2015. Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση τήρησης ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για το έργο, η οποία δημιουργούσε αχρείαστο επιπρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος για τα λογιστήρια των επιχειρήσεων. Τέλος, η αλλαγή μια δαπάνης με νέα, η οποία μέχρι σήμερα απαιτούσε την υποβολή και έγκριση τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικό Αντικειμένου (ΦΟΑ) μπορεί να παραληφθεί και να πιστοποιηθεί-πληρωθεί άμεσα αυτή η δαπάνη, εφόσον τεκμηριωθεί ότι η νέα δαπάνη εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησης, έχει την ίδια χρήση και παρόμοια ή και καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά στο ίδιο η χαμηλότερο κόστος. Μπορείτε να βρείτε την ισχύουσα, 10η Τροποποίηση του Προγράμματος εδώ
Πίσω