Προγράμματα

Φίλτρα Αναζήτησης
Ανοιχτό πρόγραμμα
Αναπτυξιακός Νόμος

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2016 (ΦΕΚ Α 117).
Επιδότηση
40-55%
Επένδυση
> €100.000
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δαπάνες
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Προμήθεια Λογισμικού
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ