Πίσω
Ανοιχτό πρόγραμμα
ΕΣΠΑ

Προώθηση της Επιχειρηματικότητας μέσω της Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενα και νέα clusters που προάγουν την καινοτομία και έρευνα μέσω συμπράξεων επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων σε τομείς με σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης στην Περιφέρεια Αττικής
Επιδότηση
Έως 55%
Επένδυση
> €300.000
Διάρκεια
36μήνες
Δικαιούχοι
Ιδιωτικός Τομέας
Δαπάνες
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Εξοπλισμός
Λειτουργικές δαπάνες
Μισθολογικό κόστος
Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα επιδότησης απευθύνεται σε υφιστάμενους και νέους συνεργατικούς σχηματισμούς που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:

1. Γαλάζια Οικονομία
- Μεταφορές & Logistics (θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές, άλλες βοηθητικές δραστηριότητες μεταφοράς)
- Υπηρεσίες, υλικά και παραγωγή προϊόντων σχετιζόμενα με την γαλάζια οικονομία (θαλάσσιος τουρισμός – κρουαζιέρα)

2. Δημιουργική οικονομία
- Δημιουργική Βιομηχανία, Ψυχαγωγικές και Πολιτιστικές δραστηριότητες (κινηματογραφικές δραστηριότητες βίντεο, πολυμεσικό ψηφιακό περιεχόμενο, gamification, πολιτιστικές και τουριστικές εφαρμογές)
- Κατασκευή κοσμημάτων και σχετικών αντικειμένων
- Media & Publishing (εκτύπωση και συναφείς δραστηριότητες) - Τουρισμός & Φιλοξενία (τουριστικά γραφεία κα)
- Κλάδος ένδυσης, υπόδησης και κατασκευής επίπλου
- Κατασκευές και μελετητικά γραφεία (αρχιτεκτόνων, μηχανικών κα)

3. Οικονομία των αναγκών
- Φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές συσκευές, υπηρεσίες υγείας, χημικά/ βότανα για ιατρικούς σκοπούς
- Βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
- Ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, προϊόντα διύλισης πετρελαίου)
- Χημικά Προϊόντα, Χαρτί
- Εξειδικευμένα Αγροτικά Προϊόντα
- Εκπαίδευση ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες

 

Τι χρηματοδοτείται

1. Κτηριακές Εργασίες: έως 100 χιλ. €
- Δαπάνες ανακαίνισης και διαμόρφωσης κτηριακών εγκαταστάσεων
-Συστήματα αυτοματοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας
-Διαρρυθμίσεις για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ

2. Εξοπλισμός έως 30% του Π/Υ
- Προμήθεια εξοπλισμού χώρων διοίκησης, κατάρτισης - εκπαίδευσης
- Προμήθεια συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
- Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού

3. Άυλα στοιχεία ενεργητικού έως 40% του Π/Υ
- Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας - διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες παραγωγής κι εκμετάλλευσης (licenses) 
- Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων 

4. Λειτουργικές δαπάνες έως 25% του Π/Υ

- Δαπάνες προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης έως 40% του Π/Υ
- Δαπάνες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών επί συμβάσει
- Δαπάνες μετακίνησης, δημοσιότητας & λοιπές λειτουργικές δαπάνες

Χρηματοδοτικό Σχήμα

- Επιδότηση δαπανών σε άυλα & ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:  55%

- Επιδότηση λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών: 50%

Μέγιστος ποσό επιδότησης ανά αίτηση: 300 χιλ. Ευρώ
 

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Οι αιτήσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 11/01/2019.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο Δικαιούχος Φορέας να έχει συσταθεί πριν την πρώτη λήψη της επιδότησης.

Για τους υπό σύσταση φορείς να έχει υποβληθεί δήλωση υπό ίδρυσης επιχείρησης και να έχει αποδοθεί ΑΦΜ, πριν την υποβολή της αίτησης

Να συμμετέχουν τουλάχιστον πέντε (5) ΜΜΕ στον συνεργατικό σχηματισμό, εκ των οποίων τουλάχιστον το 50% να δραστηριοποιείται σε ΚΑΔ του cluster

Να έχει συναφθεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον υπό ίδρυση Δικαιούχο Φορέα

Οι εταίροι τα οποία δύνανται να είναι υφιστάμενες, καινοτόμες, νεοσύστατες, μικρές και μεσαίες (τουλάχιστον 5) και μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και λοιποί φορείς όπως επιμελητήρια, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα

Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω