Πίσω
Ανοιχτό πρόγραμμα
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέτρο 3.2.2 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια»

Επιδότηση
50% -85%
Επένδυση
€20.000 - €8.000.000
Διάρκεια
36μήνες
Δικαιούχοι
Αγροτικός Τομέας
Δραστηριότητα / Κλάδος
Αγροτικός Τομέας
Δαπάνες
Αγορά εδαφικής έκτασης
Κτιριακές Υποδομές (Ανέγερση/Διαμόρφωση)
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών

Σε ποιους απευθύνεται

Το Μέτρο 3.2.2 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» απευθύνεται σε υφιστάμενες υφιστάμενα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Ενώσεις και συλλογικούς φορείς.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

 • Νέες επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
 • Διαφοροποίηση προϊόντων και εκτρεφόμενων ιχθύων υφιστάμενων μονάδων
 • Επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας
 • Βελτίωση ποιότητας προϊόντων, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων
 • Μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας

Δημιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων συσκευασίας προϊόντων

Χρηματοδοτικό Σχήμα

 • Επιδότηση 50% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – 85% σε απομακρυσμένα νησιά
 • Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την έγκριση

Τι Χρηματοδοτείται

 • Αγορά εδαφικής έκτασης
 • Εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
 • Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης
 • Λιμενικά έργα για την μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων
 • Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων 
 • Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού
 • Αγορά, μεταφορά και τοποθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων
 • Προμήθεια γόνου και γεννητόρων
 • Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας & προστασίας εγκαταστάσεων
 • Αγορά εξοπλισμού γραφείων, συστήματα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης
 • Αγορά πλωτών και χερσαίων μεταφορικών μέσων
 • Εγκατάσταση ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά)
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων
 • Μελέτη και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων

Προϋπολογισμός Πρότασης

Από 20.000 € έως 8.000.000 €

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών

Από την 23/10/2015.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων

Έως τις 10/01/2018

Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω