Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Πίσω

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001:2015

Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένoυ προτύπου ISO 14001, οι επιχειρήσεις συμβάλλουν στην πρόληψη της ρύπανσης  και την διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Το νέο πρότυπο ISO 14001 επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τοποθετώντας το περιβάλλον στο επίκεντρο της στρατηγικής τους.

ISO 50001

Το Πρότυπο ISO 50001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για τη διαχείριση της ενέργειας σε μια επιχείρηση και εστιάζει στον εντοπισμό των ευκαιριών ενεργειακής βελτίωσης. Το ISO 50001 καθιερώνει συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους εξοικονόμησης ενέργειας.

ΕΜΑS

Το ευρωπαϊκό πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση με επιπλέον απαιτήσεις σε σχέση με το ISO 14001.

Ecolabel

Το Κοινοτικό Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος έχει αναπτύξει συγκεκριμένα κριτήρια για μειωμένη κατανάλωση νερού και ενέργειας, μειωμένη δημιουργία αποβλήτων, μεταξύ άλλων.

Green Key

Το Green Key είναι ένα οικολογικό σήμα για τις τουριστικές μονάδες, που δημιουργήθηκε από το Foundation for Environmental Education και αποδεικνύει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τουριστικής μονάδας και την τήρηση βασικών οικολογικών απαιτήσεων.

FSC

Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για την εφαρμογή του  Συστήματος Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά FSC (Chain of Custody) στα υλικά συσκευασίας.

Αυτό το μπλοκ λείπει ή είναι χαλασμένο. Μπορεί να λείπει το περιεχόμενο ή ίσως χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την μονάδα που το ορίζει.
Πίσω